Menu Zamknij
Slide 1
Przedstawiamy
Arbitraż jako sąd dla przedsiębiorców

Jako szybki sposób rozwiązywania sporów

Slide 2
Przedstawiamy
Sąd Arbitrażowy

Powołany został do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów o prawa majątkowe, między podmiotami krajowymi

Slide 3
Zalety
Sąd Arbitrażowy

Zaletą sądów arbitrażowych jest fachowość – spory rozstrzygają nie tylko prawnicy, ale i specjaliści z danej dziedziny

Slide 3
Znaczenie
Rola arbitrażu

Według ekspertów, rola arbitrażu
w Polsce będzie systematycznie wzrastać

previous arrow
next arrow
Sąd arbitrażowy Tarnowskie Góry

Drodzy Przedsiębiorcy, 

Sztandarowym, a może nawet najważniejszym celem działalności naszej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby, działanie na rzecz stwarzania warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w relacjach między członkami Izby a także ochrona interesów członków Izby przed nieuczciwą konkurencją i niesolidnymi partnerami.

Jeżeli już zetknęliśmy się z niesolidnymi partnerami zadajemy sobie pytanie co z tym problemem zrobić jak szybko wyjść z kłopotów. Uczestnicząc w pracach  różnych poważnych gremiów gospodarczych wiem że oprócz oficjalnych, strategicznych paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli świata polityki, nauki, gospodarki i kultury w kuluarach, przy kawie, przedsiębiorcy zawsze wracają do tematu przewlekłości postępowań sądowych. Czasami od pozwu w sprawach oczywistych do prawomocnych rozstrzygnięć w kilku instancjach mija wiele lat a czasami, gdy trafiamy na partnera biznesowego dla którego oszustwa gospodarcze są „sposobem na życie” mija jeszcze więcej czasu.

Ja zawsze podpowiadam że należy zacząć liczyć na siebie, tym bardziej że prawo nam, przedsiębiorcom, na to pozwala, a więc należy z tego prawa skorzystać. A więc należy skorzystać z arbitrażu który wspólnie z  Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach zorganizowałem  już 2004 roku w formule stałego sądu polubownego pod zarejestrowaną nazwą Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie. Przez te lata Sąd obsługiwał głównie przedsiębiorców z terenu Górnego Śląska lecz także rozstrzygał w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami spoza naszego regionu a nawet w sprawach międzynarodowych i pomimo małej popularności sądownictwa polubownego wśród naszych przedsiębiorców lecz tak że i w Polsce, zdobył sobie renomowaną pozycję w dziedzinie usług arbitrażowych. Zdobył sobie także renomę w Sądownictwie Powszechnym gdyż nigdy przez te lata nie zdarzyło się aby Sąd Powszechny nie wydał klauzuli wykonalności na wyrok jeżeli strona postępowania tego sobie życzyła. 

Trochę teorii.

Nasz Sąd został powołany do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe między podmiotami, w tym pomiędzy przedsiębiorcami, ale również pomiędzy wszelkiego rodzaju osobami i organizacjami, w tym także pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i administracji samorządowej, a wszelkimi innymi podmiotami lub osobami.

Spory rozpatrywane są przez arbitrów, na których powoływani są wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin. Rozprawy odbywają się w Tarnowskich Górach lecz także na podstawie regulaminu, na zgodny wniosek stron mogą się odbywać w dowolnym innym miejscu.

Atutem naszego Sądu jest duże, wieloletnie, doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego oraz sprawność i szybkość rozpatrywania spraw, a także skuteczne i sprawdzone standardy organizacyjne. Rozwijamy zakres naszych usług w dziedzinie arbitrażu, wprowadzając rozwiązania dotyczące postępowania rozjemczego i mediacji. Zdobyte doświadczenia pozwalają nam na świadczenie usług w zakresie arbitrażu na terenie całego kraju.

Dlatego właśnie zachęcam do dokonywania w umowach, zwłaszcza w umowach o wykonanie wszelkiego rodzaju robót, prac lub usług podejmowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zapisów o rozstrzyganiu sporów przez Sąd Arbitrażowy w Tarnowskich Górach.

Zapis taki może dotyczyć sporu istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości z określonego w umowie stosunku prawnego. 

Zwracam uwagę iż Nasz Sąd polubowny nie jest związany przepisami postępowania cywilnego, tak więc brak skomplikowanych procedur i prostota postępowania zawsze sprzyja szybkiemu rozstrzygnięciu.

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym jest postępowaniem najtańszym, jednoinstancyjnym, kończy się szybkim ogłoszeniem wyroku, który jest ostateczny i od którego nie przysługuje apelacja. Wyrok Sądu Arbitrażowego uwzględnia przepisy prawa materialnego jak również zasadę słuszności, biorąc zawsze pod uwagę postanowienia umowy, oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.

Dlatego też sprawy rozstrzygane są  szybko, w dogodnym dla stron miejscu i terminie. Ponadto należy wziąć pod uwagę że zapis na sąd polubowny może mieć różnorodną formę, dostosowaną do obszaru działalności, oraz konkretnych oczekiwań stron umowy.

Sąd arbitrażowym jest jedynym rodzajem sądu, gdzie osoba rozstrzygająca (arbiter) oficjalnie reprezentuje stronę powodową, jest zgodnie z regulaminem przez tę stronę wyznaczana i opłacana. Adwokat lub radca prawny reprezentujący stronę otrzymuje w wyroku zasądzone koszty zastępstwa w pełnej wysokości zgodnie z wnioskiem, albowiem sąd arbitrażowy nie jest w rozstrzyganiu takich kwestii w żaden sposób ograniczony.

Lista arbitrów jest listą otwartą i w trakcie współpracy chętnie przyjmujemy arbitrów wskazanych lub wyznaczonych przez podmiot korzystający z usług naszego Sądu.

Poprzez swoje doświadczenie Nasz Sąd potrafi także zorganizować rozprawy które strony sporu na podstawie wspólnego uzgodnienia chcą przeprowadzić na tzw. zasadzie „ad hoc”. 

Podając członkom naszej  Izby taką krótką, syntetyczną informację, próbuję przekonać Was do podjęcia współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej aby znacząco skrócić czas rozstrzygania sporów a przez to zmniejszyć koszty długotrwałego prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi.

Andrzej Piecuch
Prezes Zarządu 
Ekopol Górnośląski Holding S.A.
w Piekarach  Śląskich

CZŁONEK IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TARNOWSKICH GÓRACH