Menu Zamknij

Strona Główna

Slide 1
Przedstawiamy
Arbitraż jako sąd dla przedsiębiorców

Jako szybki sposób rozwiązywania sporów

Slide 2
Przedstawiamy
Sąd Arbitrażowy

Powołany został do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów o prawa majątkowe, między podmiotami krajowymi

Slide 3
Zalety
Sąd Arbitrażowy

Zaletą sądów arbitrażowych jest fachowość – spory rozstrzygają nie tylko prawnicy, ale i specjaliści z danej dziedziny

Slide 3
Znaczenie
Rola arbitrażu

Według ekspertów, rola arbitrażu
w Polsce będzie systematycznie wzrastać

previous arrow
next arrow

Sąd arbitrażowy

Szanowni Przedsiębiorcy przedstawiam Państwu Arbitraż jako sąd dla przedsiębiorców. Jako szybki sposób rozwiązywania sporów. Z kolei omawiając arbitraż chciałbym przedstawić Państwu i zarekomendować

“Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo – Handlowej
w Tarnowskich Górach”, 
Sąd Arbitrażowy w Radzionkowie powołany został do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów o prawa majątkowe, między podmiotami krajowymi.

Szanowni Państwo

Mimo, że arbitraż jest ciągle mało znaną formą rozwiązywania sporów w Polsce, przedsiębiorcy coraz częściej dochodzą do wniosku, że na przedłużający się w nieskończoność proces przed państwowym sądem ich po prostu nie stać. Spory mogą rozstrzygać nie tylko sądy państwowe, wyrok sądu arbitrażowego jest zrównany w skutkach z wyrokami sądu powszechnego.
Istotną zaletą sądów arbitrażowych jest również fachowość – spory rozstrzygają
nie tylko prawnicy, ale i specjaliści z danej dziedziny. Arbitrzy z reguły wywodzą się ze środowisk przedsiębiorców lub prawników zajmujących się problematyką prawa gospodarczego i mają w tej dziedzinie wysokie kompetencje. Konkurencyjny dla sądów powszechnych jest również znacznie niższy koszt prowadzenia postępowania.

Sąd Arbitrażowy w Radzionkowie ustalił taryfy opłat za prowadzenie sporu od 25% do 30% taryf sądów państwowych.

Zalety arbitrażu coraz bardziej doceniają przedsiębiorcy. W wielu sądach polubownych wzrost liczby napływających spraw wynosi nawet ponad 100 proc. rocznie. Według ekspertów, rola arbitrażu w Polsce będzie systematycznie wzrastać.
Regulacje dotyczące polubownego rozstrzygania sporów zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego. Sądowi polubownemu (arbitrażowemu) poświęcona jest w kodeksie odrębna księga (trzecia); przepisy dotyczące sądu polubownego znajdują się też w innych częściach kodeksu.
Jednym z najważniejszych przepisów k.p.c. jest Artykuł 697 par. 2 k.p.c.,
stanowiący, że w wypadku zawarcia między stronami zapisu na sąd polubowny (arbitrażowy) nie można dochodzić swych roszczeń przed sądem państwowym.

Klauzula arbitrażowa (umowa o arbitraż) może przewidywać rozstrzyganie przez sąd polubowny wszelkich sporów, jakie w przyszłości w związku z realizacją kontraktu mogą się pojawić (ma ona wówczas formę blankietową), jak też odnosić się do konkretnych, zaistniałych już kontrowersji między stronami. Dla przykładu aby poddać rozstrzygnięcie sporu właściwości Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie, wystarczy włączyć do zawieranego kontraktu klauzulę o następującej treści:

Wszystkie spory wynikające z niniejszego kontraktu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Tarnoeskich Górach stosownie do Regulaminu tego Sądu .

Istotną zaletą arbitrażu jest prawo wyboru arbitra przez strony postępowania. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego ustalają, że arbitrem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Kodeks nie określa natomiast kwalifikacji i wykształcenia arbitrów.
Regulamin Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie mówi, że arbitrem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Arbiter musi być bezstronny i niezależny i nie może przyjąć funkcji, jeżeli w danej sprawie może istnieć uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności. Strony mogą powołać na arbitra wybraną osobę fizyczną z listy arbitrów prowadzonych przez Sąd Arbitrażowy w Radzionkowie. Arbiter jedyny oraz arbiter przewodniczący powoływani i wyznaczani są spośród osób wpisanych na listę arbitrów prowadzoną przez Sąd Arbitrażowy w Radzionkowie, przez Prezesa Sądu.
Zespół orzekający składa się z trzech arbitrów. Może też orzekać jednostkowo, gdy strony tak postanowiły, lub gdy w braku takiego postanowienia stron tak postanowi prezydium sądu ze względu na okoliczności sprawy.

Postępowanie wszczyna się przez wniesienie pozwu. Pozew powinien spełniać te same warunki co pozew wnoszony do sądu powszechnego a ponadto:

  • należy wykazać właściwość sądu arbitrażowego przez powołanie się na łączącą strony umowę, w której pomieszczona została klauzula arbitrażowa i załączenie
    tej umowy do pozwu;
  • należy przedstawić wszystkie pisemne dowody znajdujące się w dyspozycji powoda; większość regulaminów wprowadza rygor pominięcia dowodów
    w dalszym postępowaniu, jeżeli nie zostały zgłoszone przy pozwie;
  • wraz z wniesieniem powództwa, należy wskazać arbitra, którego strona powodowa powołuje do składu orzekającego sądu, chyba że treść zapisu stanowi inaczej.
  • dowód opłacenia wpisu może być dołączony do pozwu, co znacznie przyspiesza postępowanie.

Jeśli pozew zawiera braki formalne, sąd wezwie do ich uzupełnienia. Sąd jednak zwróci pozew, jeśli nie zostanie wykazana jego właściwość.

Przed naszym sądem arbitrażowym wyznaczenie rozprawy nie jest obowiązkowe. Zgodnie z zasadą tajności, rozprawa nie jest publiczna. Sąd polubowny (Arbitrażowy ) ma obowiązek w każdym przypadku sporządzić uzasadnienie wyroku, chyba że strony zgodnie zrezygnują z uzasadnienia. W każdym stadium postępowania strony mogą zawrzeć ugodę, której treść sąd czyni treścią wyroku.

Strony są zobowiązane do dobrowolnego wykonania wyroku.
Odpis wyroku sądu polubownego doręcza się stronom, które zobowiązane są do jego dobrowolnego wykonania. Jeżeli to nie nastąpi, uruchamia się procedurę przymusowego wykonania orzeczenia, podobnie zresztą jak w przypadku wykonania wyroku sądu państwowego. Strona żądająca jego wykonania lub Prezes Sądu na wniosek strony żądającej jego wykonania, powinna wystąpić do sądu państwowego z wnioskiem o stwierdzenie przez sąd jego wykonalności, a także z wnioskiem o nadanie temu wyrokowi klauzuli wykonalności. Taki wyrok sądu polubownego, stanowiący tytuł wykonawczy, nadaje się do egzekucji na takich samych zasadach, jak wyrok sądu państwowego.

Postępowanie przed sądem polubownym jest jednoinstancyjne – orzeczenia są ostateczne i nieodwołalne. Jedyną możliwością uchylenia orzeczenia sądu arbitrażowego jest skarga o uchylenie wyroku tego sądu, którą składa się do sądu powszechnego. Trzeba jednak pamiętać, że skuteczność takiego zaskarżenia jest bardzo mała. Po uzyskaniu prawomocności orzeczenia sądu polubownego i nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd powszechny może być ono egzekwowane przez komornika.

Andrzej S. Piecuch
członek Rady Izby Przemysłowo – Handlowej

Kontakt do sądu arbitrażowego